Regulamin korzystania ze strony fakeshot.gg

 • Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem serwisu jest: MS MARKETING Michał Srokosz, NIP: 626-30-44-908, REGON: 520184210

1.2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się przedmiotowym Regulaminem korzystania ze strony fakeshot.gg (dalej: „Regulamin”) przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności lub usług oferowanych przez tę stronę.

1.3. Korzystanie z funkcjonalności lub usług oferowanych przez stronę fakeshot.gg odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem, prawem Unii Europejskiej oraz polskim prawem cywilnym.

1.4. Dostarczanie odpłatnych usług lub funkcjonalności oferowanych przez stronę będzie odbywało się wyłącznie na rzecz użytkowników posiadających konto użytkownika na stronie fakeshot.gg lub użytkownika, który wykupił dostęp do odpłatnych usług bądź funkcjonalności strony, po uprzednim wypełnieniu przez niego skróconego formularza kontaktowego i uiszczeniu opłaty za usługę lub funkcjonalność. Użytkownik może założyć konto użytkownika w domenie fakeshot.gg, jeżeli ukończył 13 lat.

1.5. Właściciel domeny fakeshot.gg informuje, że nie jest w żaden sposób połączony, zależny od lub wspierany przez Electronic Art Inc., jak również nie rości sobie praw do własności intelektualnej Electronic Art Inc., niezależnie od okoliczności, iż działalność fakeshot.gg może przyczynić się do popularyzacji gier FIFA.

1.6. Działalność fakeshot.gg polega na popularyzowaniu treści związanych z grami serii FIFA w społeczności użytkowników sieci Internet oraz na dostarczaniu nieodpłatnych i odpłatnych usług treningowych dla osób grających w powyższe gry („gracze”) niezależnie od poziomu ich zaawansowania oraz celów, dla jakich gracze ci korzystają z usług treningowych oferowanych przez fakeshot.gg. Fakeshot.gg nie dokonuje żadnych ingerencji w produkty Electronic Art. Inc. Tj. gier FIFA takich jak kody źródłowe tych produktów lub algorytmów tych produktów. Dostarczane przez fakeshot.gg usługi treningowe oparte są wyłącznie na doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach współpracowników fakeshot.gg, zdobytych przez nich jako gracze, zawodnicy i trenerzy, korzystający z gier FIFA na zasadach ogólnych, zgodnych z EULA Electronic Art. 

1.7. Fakeshot.gg może w każdym czasie zmienić przedmiotowy Regulamin, notyfikując zmianę poprzez odpowiednią informację na stronie internetowej fakeshot.gg. Użytkownicy posiadający konto użytkownika w domenie fakeshot.gg, którzy nie dokonają wyrejestrowania konta po notyfikowanej zmianie Regulaminu są uznawani za osoby, które wyraziły zgodę na postanowienia nowej wersji Regulaminu.

1.8. W przypadku gdyby osoby odwiedzające domenę internetową fakeshot.gg, posiadające konto użytkownika w tej domenie lub korzystające z funkcjonalności, lub usług tej domeny dopuściły się działań, które w ocenie fakeshot.gg naruszałyby porządek prawny UE lub Rzeczypospolitej Polskiej fakeshot.gg, zastrzega sobie podjęcie odpowiednych kroków prawnych, w tym zgłoszenie stwierdzonych działań odpowiednim organom ścigania, jak również zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia kont takich osób, posiadanych przez nie w domenie fakeshot.gg.

1.9. Wszelkie informacje odnośnie płatności będą komunikowane na adres e-mail użytkownika, podany podczas rejestracji w witrynie fakeshot.gg.

 • Dostęp do funkcjonalności i usług fakeshot.gg

 

2.1 Treningi FIFA

2.1.1. Treningi FIFA mogą być oferowane jako:
a.) treningi bezpłatne dostępne dla wszystkich osób, które w danym czasie weszły na stronę fakeshot.gg, lub obserwują trening prowadzony przez współpracowników fakeshot.gg na odpowiednich platformach lub serwisach umożliwiających obserwację takiego treningu;
b.) jako treningi grupowe i indywidualne przyznawane subskrybentom fakeshot.gg o odpowiedniej randze nadanej im przez fakeshot.gg;
c.) jako treningi odpłatne wykupywane przez osoby korzystające z funkcjonalności lub usług oferowanych przez fakeshot.gg

2.1.2. W przypadku treningu odpłatnego osoba wykupująca trening („klient”) wybiera dostępny termin realizacji usługi w interaktywnym kalendarzu na stronie, a następnie wypełnia skrócony formularz kontaktowy, dostarczający podstawowych informacji o rodzaju treningu, jakiego osoba ta potrzebuje, poziomie zaawansowania tej osoby jako gracza, informacjach koniecznych dla rozliczenia płatności, w tym wystawienia rachunku na rzecz tej osoby oraz wybranej przez tę osobę formie płatności.

2.1.3. Formami płatności za treningi odpłatne, akceptowanymi przez fakeshot.gg są:
a.) Przelewy24.pl,
b.) płatności BLIK.
W przypadku subskrypcji płatność będzie dokonywana w postaci płatności cyklicznej obciążającej kartę kredytową użytkownika.

2.1.4. Po uiszczeniu płatności za trening możliwe jest dokonanie zwrotu na nie później niż 12h przed planowanym rozpoczęciem treningu. Jeżeli osoba zakupująca trening nie weźmie w nim udziału w zaplanowanym czasie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności fakeshot.gg, taki trening uznaje się za odbyty. Przypadki szczególne, np. ciężka choroba klienta, wypadek siły wyższej,  winny być notyfikowane fakeshot.gg w celu rozpatrzenia każdego takiego przypadku indywidualnie i zgodnie z duchem i zasadami przedmiotowego Regulaminu. W odniesieniu do powyższego przyczyny leżące po stronie współpracowników fakeshot.gg (np. choroba, niemożliwość techniczna przeprowadzenia treningu, nieobecność współpracownika fakeshot.gg z innych przyczyn) są uznawane za przyczyny nieodbycia treningu, za które odpowiada fakeshot.gg. W takim przypadku fakeshot.gg dołoży wszelkich starań, aby umożliwić klientowi odbycie treningu w innym uzgodnionym terminie. Jeżeli powyższe okaże się niemożliwym lub klient, który nie odbył treningu z przyczyn leżących po stronie fakshot.gg, niezwłocznie oświadczy fakeshot.gg, że rezygnuje z odbycia treningu, dokona na rzecz klienta zwrotu opłaty za trening w terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia niemożliwości odbycia zamówionego treningu w innym terminie lub oświadczenia przez klienta, iż rezygnuje on z odbycia zamówionego treningu. Zwrot następuje w ten sam sposób jak płatność uiszczona przez klienta tj. na konto bankowe, z którego klient zapłacił opłatę w ramach usługi Przelewy24 lub przez płatność BLIK.

2.1.5. Fakeshot.gg zastrzega sobie uprawnienie do podejmowania wszelkich dopuszczalnych prawem kroków przeciwko osobom, które dopuściłyby się naruszenia praw majątkowych lub osobistych fakeshot.gg, w szczególności, jeżeli w odniesieniu do czynów tych osób zachodziłoby podejrzenie, iż stanowią one wykroczenia lub przestępstwa, stosownie do porządku prawnego EU i Rzeczypospolitej Polskiej.

2.1.6. Turnieje FIFA organizowane będą przez fakeshot.gg z zachowaniem zasad przedmiotowego Regulaminu oraz z uregulowaniem kwestii szczegółowych dotyczących organizacji turnieju w odrębnym Regulaminie Turnieju.

2.2 Subskrypcje

Osoby posiadające konto użytkownika w domenie fakeshot.gg mogą zgłosić chęć otrzymania subskrypcji fakeshot.gg o następujących rangach oraz dostępności do funkcjonalności i usług fakeshot.gg:

Subskrypcja Bronze

 • Dostęp do Discorda fakeshot.gg
 • Brązowa ranga subskrybenta na stronie i Discordzie
 • Dostęp do najnowszych informacji ze świata FIFA
 • Przynależność do społeczności fakeshot
 • Współtworzenie contentu w ramach działalności portalu fakeshot.gg
 • Możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju turniejach
 • Szansa na rozwój umiejętności za pośrednictwem coachingu indywidualnego

Subskrypcji Silver

 • Ekskluzywny turniej dla subskrybentów z nagrodami (1 w miesiącu)
 • Konkurs z możliwościa wygrania dwugodzinnego coachingu indywidualnego. Spośród uczestników wyłonimy 4 zwycięzców
 • Mecze-niespodzianki o nagrody
 • System czatu głosowego z trenerami w określonych terminach, 2h w tygodniu
 • Dostęp do Discorda fakeshot.gg i dedykowanych kanałów
 • Srebrna ranga subskrybenta na stronie i Discordzie

Subskrypcji Gold

 • Coaching grupowy 2 razy w miesiącu
 • Ekskluzywny turniej dla subskrybentów z nagrodami (1 w miesiącu)
 • Mecze-niespodzianki o nagrody
 • Konkurs z możliwościa wygrania dwugodzinnego coachingu indywidualnego. Spośród losowania wyłonimy 4 zwycięzców
 • System czatu głosowego z trenerami w określonych terminach (2h w tygodniu)
 • Dostęp do Discorda fakeshot.gg i dedykowanych kanałów
 • Złota ranga subskrybenta na stronie i Discordzie


Subskrypcja Elite

 • Dostęp do grupy tradingowej*
 • Stały kontakt z trenerami i założycielami serwisu
 • Coaching grupowy 2 razy w miesiącu
 • Ekskluzywny turniej dla subskrybentów z nagrodami (1 w miesiącu)
 • Mecze-niespodzianki o nagrody
 • Konkurs z możliwościa wygrania dwugodzinnego coachingu indywidualnego. Spośród losowania wyłonimy 4 zwycięzców
 • System czatu głosowego z trenerami w określonych terminach (2h w tygodniu)
 • Dostęp do Discorda fakeshot.gg i dedykowanych kanałów
 • Elitarna ranga subskrybenta na stronie i Discordzie

Odpłatność za subskrypcje będzie dokonywana na zasadzie opłat abonamentowych uiszczanych przez użytkownika z góry w odstępach miesięcznych. Subskrypcja jest odnawiana automatycznie, lecz można ją anulować w dowolnym momencie w stosownym panelu na witrynie fakeshot.gg W przypadku braku opłaty abonamentowej subskrypcja użytkownika będzie wygasać ze skutkiem natychmiastowym. Odnowienie subskrypcji nastąpi poprzez uiszczenie opłaty abonamentowej, właściwej dla danego rodzaju subskrypcji na kolejny miesiąc. Wysokość opłaty abonamentowej może ulec zmianie, o czym użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku anulowania subskrypcji klient zostanie poinformowany o jej wygaśnięciu z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Fakeshot.gg oświadcza i zapewnia, że wygaśnięcie subskrypcji nigdy nie będzie powiązane z blokadą lub usunięciem konta użytkownika w fakeshot.gg a jedynie z poziomem jego dostępu do funkcjonalności i usług fakeshot.gg.

*Grupa tradingowa ma wyłącznie charakter informacyjny

 1. Reklamacje

3.1. Użytkownik może zgłosić reklamację w związku z realizacją oferowanej usługi.

3.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w przeciągu 14 dni od zakończenia świadczenia usług.

3.3. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@fakeshot.gg.

3.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni. Odpowiedź zostanie udzielona na adres mailowy, z którego została złożona reklamacja.

 1. Zamieszczanie treści w części społecznościowej fakeshot.gg

4.1. W części społecznościowej kontent może umieszczać każdy użytkownik, który posiada konto użytkownika w domenie fakeshot.gg.

4.2. Na kontent składać się mogą  w szczególności memy, zrzuty ekranu, filmy z rozgrywek FIFA użytkownika lub udostępnione mu przez innych graczy. Funkcjonalność serwisu pozwala na oddawanie głosów pozytywnych lub negatywnych na zamieszczony przez użytkownika serwisu kontent. Kontent może być również opatrywany komentarzami użytkowników. Kontent zostanie umieszczony na stronie głównej, po uprzednim zaakceptowaniu go przez administrację.

4.3. Kontent będzie umieszczany w udostępnionych użytkownikom przez operatora serwisu kategoriach tematycznych. Konto użytkownika serwisu będzie przechowywało dla użytkownika kontent przez niego zamieszczony.

4.4. Serwis ani podmioty, którym w stosunku do serwisu przysługują uprawnienia właścicielskie, nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie.

4.5. Serwis ani podmioty, którym w stosunku do serwisu przysługują uprawnienia właścicielskie, nie ponosi odpowiedzialności, za treści przechowywane przez użytkownika w ramach jego konta użytkownika w Serwisie, chyba że otrzyma wiarygodną lub urzędową informację, że treści przechowywane przez użytkownika w ramach jego konta naruszają porządek prawny. W takim wypadku konto użytkownika w Serwisie zostanie zablokowane do wyjaśnienia sprawy, a użytkownik zostanie o takim fakcie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub dobrych obyczajów Serwis może usunąć treści przechowywane na koncie użytkownika serwisu.

4.6. W przypadkach uzasadnionych Serwis może dokonać przeredagowania lub usunięcia kontentu zamieszczonego w Serwisie przez użytkownika.

4.7. Jeżeli użytkownik Serwisu uporczywie narusza przedmiotowy Regulamin lub dobra osobiste innych użytkowników Serwis może zablokować czasowo lub permanentnie dostęp użytkownika do jego konta.

4.8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania w ramach jego aktywności w serwisie, a zwłaszcza za zgodność tych działań i treści przez użytkownika zamieszczanych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.9.  Wyłącza się publikowanie przez użytkownika treści o charakterze reklamowym. 

4.10.  Zabrania się umieszczania w serwisie oraz gromadzenia na koncie użytkownika:

 1. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 2. treści pornograficznych
 3. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych użytkowników Serwisu
 4. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
 5. treści naruszających dobra osobiste (w tym w szczególności wizerunek) lub prawa autorskie osób trzecich, oraz linków do zasobów sieci Internet zawierających wskazane wyżej zabronione treści.

4.11. Przez dobrowolne zamieszczenie w Serwisie przez użytkownika jego wizerunku, danych, praw autorskich, i innych danych mogących być przedmiotem dóbr osobistych użytkownika, przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z nich przez czas nieoznaczony przez Serwis lub osoby, którym w stosunku do serwisu przysługują uprawnienia właścicielskie, dla potrzeb funkcjonowania Serwisu, a także przez innych użytkowników Serwisu w ramach dopuszczalnego użytku osobistego.